ข่าวประกาศ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน

กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ติดต่อสอบถามได้ที่ อารีนี มะลี หมายเลข 0-7428-6969 e-mail: areenee.m@psu.ac.th
หรือสอบถามได้ทาง e-mail: rdo_grant@psu.ac.th

เข้าสู่ระบบ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ม.อ.

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก